Aranykéz Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAI ÚT 90. NAPPALI KÉPZÉS: +3622 / 343-849, FELNŐTTKÉPZÉS: +3630/385-4083, OM AZONOSÍTÓ 102 759

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
IRODALOM „A”
Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők

 1. Petőfi Sándor tájköltészete
 2. Arany János nagykőrösi balladáinak műfaji és tematikus jellemzői
 3. A szerelmi élmény lírai megjelenítése Ady Endre költészetében –néhány szabadon
  választott vers alapján
 4. A próféta alakjának megjelenítése Babits Mihály Jónás könyve című alkotásában
 5. Lélek-és társadalomrajz Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében
 6. A gyermeklét képei József Attila költészetében
  Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők
 7. Történelmi látomások Vörösmarty Mihály Szózat és Gondolatok a könyvtárban
  című versében
 8. Az elbeszélésmód sajátosságai Mikszáth Kálmán a Tót atyafiak című kötetének
  néhány novellája alapján
 9. Az antik műfaji hagyományok továbbélése Radnóti Miklós költészetében
 10. Két világ, kétféle értékrend Jókai Mór Az arany ember című regényében
 11. A groteszk ábrázolásmód Örkény István egyperces alkotásaiban
 12. Az iskola és a kamaszkor megidézése Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című
  kötetének karcolataiban
  Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők
 13. Társadalmi, lélektani és etikai kérdések Dragomán György A fehér király című
  regényében
  Művek a világirodalomból
 14. Az orosz irodalom a romantika korszakában: Puskin Anyegin
 15. Műfaji jellemzők Homérosz Iliász vagy Odüsszeia című eposzának részletei
  alapján
 16. Az európai irodalom alapvető hagyománya: a Biblia
  Színház-és drámatörténet
 17. Szophoklész Antigoné című tragédiájának főbb konfliktusai
 18. A történeti színek szerepe Madách Imre Az ember tragédiája című drámai
  költeményében
  Az irodalom határterületei
 19. Az irodalom filmen, televízióban: William Shakespeare Rómeó és Júlia című
  tragédiájának filmes adaptációi
  Regionális kultúra és a határon túli irodalom
 20. Egy, a tájhoz, régióhoz, településhez kötődő jelentősebb szerző ismertetetése:
  Vajda János költészete

Magyar irodalom szóbeli tételek „B”

 1. Művek a magyar irodalomból
  I. Kötelező szerzők
  1) Tétel: Petőfi Sándor élete és költészete
  2) Tétel: Arany János élete és balladaköltészete
  3) Tétel: Ady Endre szerelmi költészete
  4) Tétel: Kosztolányi Dezső regénye: Édes Anna
  5) Tétel: Babits Mihály költői pályája
  6) Tétel: József Attila tájköltészete
 2. Művek a magyar irodalomból
  II. Választható szerzők
  7) Tétel: Reneszánsz életszemlélet Balassi Bálint költészetében
  8) Tétel: Csokonai Vitéz Mihály költészetének sokszínűsége
  9) Tétel: Kölcsey Ferenc, a Himnusz költője
  10) Tétel: Mikszáth Kálmán novellái
  11) Tétel: Jókai Mór: Az arany ember
  12) Tétel: Örkény István: Tóték
 3. Művek a magyar irodalomból
  III. Kortárs szerzők
  13) Tétel: Csoóri Sándor költészete
 4. Művek a világirodalomból
  14) Tétel: Homérosz: Iliász
  15) Tétel: Puskin: Anyegin
  16) Tétel: Thomas Mann: Mario és a varázsló
 5. Színház- és drámatörténet
  17) Tétel: Szophoklész: Antigoné
  18) Tétel: Katona József: Bánk bán című drámájának elemző bemutatása
 6. Az irodalom határterületei
  19) Tétel: Déry Tibor: Szerelem című műve filmen
 7. Regionális kultúra, irodalom
  20) Tétel: Vörösmarty Mihály, a reformkor költője

Magyar nyelv szóbeli tételek
I/1 TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ Tétel: A vizuális és nyelvi kommunikáció kölcsönhatása
I/2 TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ Tétel: A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói
II/1 TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE Tétel: A magyar nyelvrokonság főbb
bizonyítékai
II/2 TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE Tétel: A magyar nyelvtörténet forrásai: a
nyelvemlékek
II/3 TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE Tétel: A nyelvújítás mibenléte, történelmi és
művelődéstörténeti háttere, hatása
II/4 TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE Tétel: A szókészlet rétegei
III/1 TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT Tétel: A nyelv mint jelrendszer
III/2 TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT Tétel: Nyelv és gondolkodás, nyelv és
megismerés
III/3 TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT Tétel: Nyelvjárásaink (tájnyelvek)
III/4 TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT Tétel: Az információs társadalom hatása
napjaink nyelvhasználatára
IV/1 TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK Tétel: A hangok találkozása
IV/2 TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK Tétel: Helyesírásunk alapelvei
IV/3 TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK Tétel: A szófajok rendszere
IV/4 TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK Tétel: A mondat szintagmatikus szerkezete
V/1 TÉMAKÖR: A SZÖVEG Tétel: A szövegegységek, a bekezdés
V/2 TÉMAKÖR: A SZÖVEG Tétel: A szövegösszetartó erő: globális és lineáris kohézió
VI/1 TÉMAKÖR: A RETORIKA ALAPJAI Tétel: A retorika, mint a meggyőzés művelete a
gondolatközlésben
VI/2 TÉMAKÖR: A RETORIKA ALAPJAI Tétel: A nyilvános beszéd
VII/1 TÉMAKÖR: STÍLUS ÉS JELENTÉS Tétel: Stíluseszközök
VII/2 TÉMAKÖR: STÍLUS ÉS JELENTÉS Tétel: A hivatalos levél

MAGYAR NYELV TÉMAKÖRÖK ÉS TÉTELEK
2019.
TÉMAKÖR: Ember és nyelvhasználat

 1. tétel: A nyelvi rendszer
 2. tétel: A nyelv és a beszéd
 3. tétel: Társadalmi és területi nyelvváltozatok
  TÉMAKÖR: A kommunikáció
 4. A közlésfolyamat tényezői és funkciói
 5. Tömegkommunikáció
 6. A közlésfolyamat nem nyelvi kifejezőeszközei
  TÉMAKÖR: A magyar nyelv története
 7. Nyelvemlékek
 8. A magyar nyelv rokonsága
 9. Nyelvtörténeti korszakok
 10. Nyelvújítás
  TÉMAKÖR: Nyelvi szintek
 11. A magyar helyesírás
 12. A toldalékok fajtái
 13. A mai magyar nyelv szófajai
 14. Az összetett mondat
  TÉMAKÖR: A szöveg
 15. Szóbeli és írásbeli szövegek
 16. A szövegösszetartó erő
  TÉMAKÖR: A retorika alapjai
 17. A szónoki beszéd felépítése
 18. A szövegszerkesztés lépései
  TÉMAKÖR: Stílus és jelentés
 19. Hangalak és jelentés viszonya
 20. A szóképek fajtái és jellemzői