Aranykéz Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAI ÚT 90. NAPPALI KÉPZÉS: +3622 / 343-849, FELNŐTTKÉPZÉS: +3630/385-4083, OM AZONOSÍTÓ 102 759

Háttér: Miért pályáztak erre a projektre?

A projekt célja az volt, hogy az intézmény munkatársai, a pedagógus kollégák (7 fő) és a pedagógus munkát közvetlenül segítő munkatársak (2 fő) egyrészt az idegen nyelvi kompetenciáikat fejlesszék, másrészt módszertani továbbképzésben vegyenek részt. A harmadik fontos cél pedig a nemzetközi projektekben való jártasság és motiváció növelése volt. A nemzetközi együttműködésekben elengedhetetlen egy közvetítő nyelv használata, ez esetben az angol, ami segíti a kapcsolattartást és a projektek sikeres lebonyolítását. A digitális kompetencia fejlesztése, a módszertani innováció, a pedagógiai-módszertani kultúra fejlesztése minden pedagógus kolléga számára komoly kihívás, ha lépést akar tartani a tanulóival. Hosszú távú célunk az volt, hogy a nemzetközi projektekbe a jövőben ne csak a nyelvszakos, hanem a közismereti illetve szakmai tárgyakat oktató tanárokat is be tudjuk vonni. Az oktatatásszervezésben dolgozó kollégák az intézmény arcai, velük találkozik először az, aki minket keres, fontos, hogy idegen nyelven jól tudjanak kommunikálni, esetenként prezentálni és kapcsolatot tartani a külföldi partnerekkel.

Background: Why did you apply for this project?

The aim of the project was to develop the foreign language competencies of the staff of the institution, the pedagogical colleagues (7 people) and the staff directly assisting the pedagogical work (2 people) on one hand, and on the other hand to participate in methodological training. The third important goal was to increase proficiency and motivation in international projects. In international collaborations, it is essential to use an intermediary language, in this case English, which helps our communication and runs our projects. The development of digital competence, methodological innovation, and the development of pedagogical-methodological culture is a serious challenge for all pedagogical colleagues if they want to keep up with their students. Our long-term goal was to be able to involve not only foreign language teachers but also teachers who teach general and professional subjects, in international projects in the future. Colleagues working in the organization of education are the faces of our institution, they meet first, those people, who are looking for us, so it is important that they can communicate well in a foreign language, occasionally present and keep in touch with foreign partners.

Célkitűzések: Mit kívántak elérni a projekt megvalósításával?

Elsődleges célunk a pedagógus kollégák idegen nyelvi kompetenciájának és a módszertani kultúrájának fejlesztése volt. Másrészt deklarált célunk volt az intézmény nemzetközi tapasztalatainak bővítése, lehetséges külföldi partnerek felkutatása, tanulás a külföldi partnerintézményben töltött időszak alatt. Egyénileg minden kolléga saját maga határozta meg a választott kurzusát, érdeklődésének és nyelvi szintjének megfelelően. Olyan kollégákat is bevontunk a projektbe, akik korábban még nem vettek részt külföldi mobilitási projektekben, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy bátorítsuk őket a jövőben önálló kezdeményezésekre. A pedagógus munkát közvetlen segítő munkatársak bevonását az az igény támasztotta alá, hogy ők az intézmény arcai, akik először találkoznak a partnerekkel, nekik fontos, hogy magabiztosabban és önállóan – akár idegen nyelven is -tudják az ügyintézéssel, oktatásszervezéssel, kapcsolattartással folyó munkájukat szervezni. Hosszú távon a nemzetközi projektekből az intézményben tanuló diákok, szüleik és a többi kolléga is profitál, mert az innováció lendületet ad, példát mutat, hogy másképp is lehet.

Objectives: What did you want to achieve by implementing the project?

 Our primary goal was to develop the foreign language competence and methodological culture of our pedagogical colleagues. On the other hand, our declared goal was to expand the international experience of the institution, to find possible foreign partners, to study during the period spent in the foreign partner’s institution.

Individually, each colleague decided to choose a course according to his or her interests and language level. We also involved those colleagues who had not previously participated in mobility projects abroad, not secretly with the intention of encouraging them to take independent initiatives in the future.

The involvement of the staff who directly assist the pedagogical work was supported by the need that they are the faces of our institution who meet our partners for the first time, it is important for them to be able to organize their work with administration, education and communication more confidently and independently

In the long term, students, studying at the institution, their parents and other colleagues also benefit from international projects, because innovation gives impetus, it is an example that it can be different.

Megvalósítás: Milyen tevékenységeket valósítottak meg?

Szerencsénk volt a projekt szervezése során, a projekt előkészítését és tervezését még nem árnyékolta be a COVID-19 pandémiás időszak, így nyugodtan ki tudtuk dolgozni a részleteket. Meghatároztuk a célokat, ehhez kiválasztottuk egyénenként mindenkinek a számára megfelelő kurzust. A felkészítés során Europass önéletrajzot írtunk angolul, motivációs levelet és igényfelmérő/szintfelmérő online teszteket töltöttünk ki a nyelviskola kérésére. OLS nyelvi szintfelmérőt töltöttünk ki a kiutazás előtt és után. Az utazások ütemezését is megterveztük, aztán jött a pandémia. 2020. július 15-én Málta szerencsére kinyitott, így augusztusban mind a 9-en ki tudtunk utazni, igaz együtt, de a nyelviskola a korábban meghirdetett kurzusokat tudta biztosítani, a külföldi csoporttársakkal töltött idő pedig lehetőséget biztosított az ismerkedésre, partnerkeresésre is. A nyelviskola a délutáni szabadidős programokat is koordinálta, ahol szintén az angol volt a közvetítő nyelv. A kint tartózkodás ideje alatt mindenki készített munkanaplót blog formájában, amit prezentáltunk a csoporttársaknak, és az utazást követően egy egyéni beszámolót a kinti tapasztalatairól. A hazaérkezést követően egy egyéni beszámolót a kinti tapasztalatairól. A hazaérkezést követően a 2020/21-es tanév során online workshopot tartottunk a kollégáknak.

Implementation: What activities were implemented?

 We were lucky to organize the project, the preparation and the planning of the project had not been yet overshadowed by the COVID-19 pandemic period, so we were free to work out the details. We set our goals by choosing the right course for everyone. During the preparation, we wrote Europass CVs in English, motivation letters and completed online tests at the request of the language school. OLS language proficiency surveys were completed before and after the trip, then came the pandemic. Fortunately, Malta opened on15.  July, 2020, so in August we were able to travel out of all 9, albeit together, the language school was able to provide the previously announced courses, the time we spent with foreign groupmates also provided an opportunity to meet and find foreign partners. The language school also coordinated the afternoon leisure programs, where English was also the intermediary language. During our stay in Malta, everyone created a work diary in the form of a blog, which we presented to the groupmates, and an individual report of our experiences after the trip. After returning home, we wrote an individual account of our experiences, we also held an online workshop for our colleagues during the 2020/21 school year.

Eredmény: Milyen eredményeket értek el?

Már maga a kiutazás is nagy eredmény volt a COVID-19 pandémiás helyzet ismeretében. Minden kolléga vállalta a kockázatot, bár mindenre kiterjedő biztosítást kötöttünk az indulás előtt, még így is nagy volt az izgalom. (A csoport fele még soha nem repült például!) Elsősorban a projektben részt vevők idegen nyelvi kompetenciái fejlődtek, hiszen mind a kurzus mind a szabadidős programok ideje alatt a közvetítő nyelv az angol volt. Bebizonyosodott az, amit már eddig is tudtunk, hogy angol nélkül nincs nemzetköziestítés! Módszertanilag folyamatosan fejlődtünk, a nyelviskola mindent megtett, hogy folyamatosan használjuk az ott tanultakat, blogot írtunk, egyéni beszámolót és a kurzus végén prezentációt készítettünk angol nyelven a tanultakról. A csoporttársak nemzetközi összetétele lehetővé tette a kapcsolatépítést, lengyel és spanyol partnerekkel azóta is elő/online kapcsolatban vagyunk, a következő mobiltásunkat éppen Spanyolországba tervezzük. A kiutazást követően három nem angol szakos kolléga online workshopot tartott a tantestületnek kinti tapasztalatairól. Tanulóknak és a szülőknek is online számoltunk be az eredményekről az iskola honlapján. www.aranykezoktatas.hu

The trip itself was a great achievement in the knowledge of the COVID-19 pandemic situation. All colleagues took the risk, although we took out comprehensive insurance before we left, the excitement was still great. (Half of the group has never flown before!)

Primarily, the project participants’ foreign language competencies developed, as English was the mediating language during both the course and the leisure programs. It has been proven what we had already known that without English there is no internationalization!

Methodologically, we were constantly evolving, the language school did its best to keep using what we learned there, we wrote blogs, individual reports and at the end of the course we made presentations in English about what we had learnt. The international composition of the group partners had made it possible to build relationships, we have been in contact / online with Polish and Spanish partners ever since, and we are planning our next mobility to Spain.

Following the trip, three teachers who teach general and professional subjects, held an online workshop on their experiences of the Mobility faculty. We also reported the results online to students and parents on the school’s website. www.aranykezoktatas.hu